Sustainable Development Goals uitgangspunt bij onze projectkeuze

Bij ons beleid gingen wij uit van de millenniumdoelen die door de lidstaten van de VN in 2000 zijn vastgesteld. Hierin staan internationale afspraken over wereldwijde armoedebestrijding.In 2015 liepen de millenniumdoelen af en moest een nieuwe agenda worden vastgesteld. In het laatste weekend van september 2015 hebben de 193 lidstaten van de Verenigde Naties een nieuwe lange termijn ontwikkelingsagenda vastgesteld met 17 ambitieuze lange termijn doelen.
Deze ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) moeten ertoe leiden dat in 2030 de wereld vrij is van armoede, honger en ziektes. Ook moeten oplossingen zijn gevonden voor problemen over o.a. water, sanitatie, klimaat en energie. Vrede en veiligheid, duurzame economische ontwikkeling, gelijkheid en partnerships zijn belangrijke middelen om deze doelen te bereiken.
Voor Ayuda Maya is vooral SDG 6 van belang: toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen, verbetering van de waterkwaliteit en voorkomen van waterverontreiniging.
Rechtstreeks gevolg hiervan is een verbetering van de gezondheidstoestand, SDG 3. Op langere termijn komen SDG’s 1, 2 en 8 binnen de horizon van de armste Maya’s.

global goals for sustainable development
global goals for sustainable development